פיתוח מנהלים – מה עושים ביום שאחרי? - מכון מעברים
623
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-623,single-format-standard,bridge-core-3.1.5,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
פיתוח מנהלים

פיתוח מנהלים – מה עושים ביום שאחרי?

בסיומה של תכנית פיתוח מנהלים, פעמים רבות מתגבשת קבוצת המנהלים ומביעה רצון וצורך לתכנית המשך. המחשבה שהקבוצה תסתיים לאור סיום הקורס / התכנית מעוררת אי שקט ומחדדת את הצורך בקבוצת עמיתים כמו גם בהמשך למידה ניהולית משמעותית.

בקשה זו מעוררת בקרב מנהלי משאבי אנוש והדרכה את הדילמה –  איזו פעילות המשך ניתן לעשות? הרי תכנית נוספת דומה לא מהווה אתגר או עניין עבור הקבוצה. וצריכים שזו תהיה פעילות שנותנת ערך שההשקעה משתלמת..מה עושים?

ראשית, נציין שלא בכדי יש רצון לתכנית המשך – הצורך בקבוצה, בעיבוד התהליכים שהמנהלים עוברים, בהתייעצות עם עוד מנהלים ובשיח על החוויות הניהוליות ולמידה הוא חשוב ותורם מאד לעשייה של המנהלים בחיי היומיום ולכן יש מקום לענות לצורך הזה ולהתייחס אליו ברצינות.

שנית, קיימות מספר חלופות רלוונטיות לתכניות המשך גם עבור קבוצת מנהלים מאותו דרג בתוך הארגון.

במהלך תכנית פיתוח מנהלים מפתחים פעמים רבות שפה ניהולית אחידה ומתגבשים כקבוצת עמיתים. גיבוש הקבוצה מאפשר העברה וזרימה של המידע, הגברת התקשורת בין הממשקים בארגון ויכולת להניע תהליכים מהר יותר וטוב יותר.

 

קיימת חשיבות משמעותית להמשיך את תהליך הלמידה אחרי תכנית פיתוח מנהלים כיוון שהקבוצה בשלה לעבור לעומקים משמעותיים של למידה במספר מישורים:

 • מיומנויות
 • תפיסה ניהולית
 • הרחבת דרכי התמודדות ניהוליות
 • עבודה אישית על הסגנון הניהולי והרחבתו.
 • הרחבת הידע והכלים הניהוליים.

 

לפיכך, ישנן מספר מטרות אפשריות לתכניות ההמשך:

 • המנהלים יישמו את הידע, התפיסות והמיומנויות שרכשו עד כה בתכנית פיתוח מנהלים ראשונה.
 • המנהלים ירחיבו את הרפרטואר הניהולי שלהם.
 • המנהלים יגבשו שפה ניהולית אחידה לאורך זמן ובעלת ערך בדיונים הניהוליים ובקבלת ההחלטות בארגון ובין ארגונים.
 • המנהלים יבססו את רשת התקשורת והעברת המידע בין הממשקים ויקדמו ניהול אפקטיבי ומקצועי ביחידותיהם ובין היחידות השונות.
 • המנהלים ירחיבו את מערך השיקולים שלהם לקבלת החלטות.
 • קבוצת המנהלים תהווה חוד חנית או קבוצה משמעותית ורלוונטיות עבור מקבלי ההחלטות.
 • קבוצת המנהלים תוביל את הארגון או את התחום בין הארגונים באפקטיביות לאורך זמן.

 

המשמעות של כך היא שקבוצת המנהלים שעברה תכנית פיתוח מנהלים יכולה להיות בשלה לעבודת המשך על שני צירים:

ציר א – עבודת רוחב: הרחבת כמות הידע והכלים שברשותה. תכנית פיתוח מנהלים אינה מקיפה את כל הנושאים והכלים הניהוליים וניתן להקנות לקבוצה שבשלה לכך תכנית המשך, הכוללת כלים נוספים בתחום הניהול המקצועי.

 ציר ב – עבודת עומק: עבודת עומק יכולה להיעשות גם היא בשני אופנים:

 • עבודה על התכנים שנלמדו בתכנית פיתוח מנהלים באופן המאפשר יישום של הכלים, הידע, התפיסות והמיומנויות. לדוגמא ניהול עובדים נלמד ביום – יומיים בתכנית וניתן להעמיק בנושא דרך מיומנות ניהול פרט וניהול צוות וכיו"ב.
 • עבודת עומק אישית –הקבוצה עוסקת בעיבוד מעמיק של דילמות ניהוליות, בעיות ואתגרים מתוך הניסיון הניהולי על בסיס מערכת המושגים והידע שנרכשו בתכנית פיתוח המנהלים.

 

על פי רמת הבשלות של הקבוצה וצורכי השטח, נבחרת שיטת עבודה בתכנית ההמשך. לכל שיטה ישנן מתודות מומלצות בתכנית:

השיטההמתודות המומלצות
עבודת רוחב
 • הרצאות פרונטליות ווירטואליות
 • מפגשים אחת לרבעון להעשרה
 • איתור צרכים ובחירת נושאי ניהול קריטיים ללמידה
 • מועדון מנהלים – הרצאות אורח
 • פורום מנהלים מארח – הרצאות של מנהלים בארגון לקבוצה עם דיון קבוצתי
עבודת עומק על תכנים שנלמדו
 • Outdoor Training לפיתוח מיומנויות
 • סדנאות Indoor Training
 • מנהל ותיק חונך מנהל צעיר
 • פרויקט שהמשתתף מוביל במסגרת התכנית על צורך אמיתי בתפקידו.
עבודת עומק אישית 
 • קבוצת עמיתים – שיח דילמות ניהוליות
 • ייעוץ אישי ממוקד תוצאה / ארוך טווח
 • פורום מנהלים – Case Studies
 • דיון ניהולי על סוגיות ליבה בשוטף – עיבוד עומק

תהליך בניית תכנית המשך לתכנית פיתוח מנהלים יכול לכלול שילוב של מגוון מרכיבים שהוצגו לעיל על בסיס המטרות שיגובשו לתכנית. שילוב של כמה מתודות עבודה במספר צירים יכול להוות תכנית אופטימאלית לצורכי הארגון.

 

דוגמאות לשילובים :

 • Outdoor + למידה פנימית: פעמים רבות תכנית פיתוח מנהלים חושפת חוסר ידע על המתרחש בארגון או בארגונים אחרים ובממשקים קריטיים. לכן, תכנית המשך יכולה לשלב בין למידה ניהולית קונקרטית ליישום דרך פעילויות Outdoor, יחד עם הרצאות ודיונים של מנהלים בתוך הארגון על מנת להרחיב את הראיה המערכתית והבנת ההקשר שבתוכו פועלים.
 • תרגול + שיח עמיתים: לעיתים קיימת ההבנה שיש צורך בתכנית המשך אבל המנהלים טרם ספגו והבינו לעומק את התכנים שנלמדו בתכנית. לכן, התכנית תהיה משולבת עם תרגול והעמקה בתכנים שכבר נלמדו יחד עם שיח עמיתים ודילמות בין חברי הקבוצה לאור רמת הבשלות של הקבוצה.
 • יעוץ אישי + Case Study: לעיתים חברי הקבוצה בשלים לעבודה אישית של כל משתתף על הסוגיות הרלוונטיות בפיתוח האישי שלו, כך שעיקר הקצאת המשאבים מופנית ליעוץ אישי. לצידו, יש מפגש חודשי של Case Study בקבוצה שמשמר את הערך המוסף שלה יחד עם למידת העמיתים ככלי המשכי להתפתחות.

לסיום, תכנית פיתוח מנהלים נתפסת כחוויה של הצלחה וערך עבור המשתתף. עם זאת, ברמת האפקטיביות הארגונית והבין ארגונית, יש חשיבות מכרעת לתהליכי המשך שיאפשרו שינוי הרגלים, פיתוח מנגנוני עבודה ניהוליים ברי קיימא ושפה מקצועית ניהולית חדשה ונכונה לארגון. תכניות המשך פעמים רבות מעידות עד כמה תכנית פיתוח מנהלים היא תשתית מצוינת לעבודה משמעותית שנעשית דווקא בתהליכי ההמשך.

אין תגובות

הוספת תגובה